Home » Privacy Policy

Privacy Policy


Privacybeleid Chubby Cheeks, eigenaar van www.chubby-cheeks.nl


Over ons privacybeleid

Chubby Cheeks geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij
nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de
informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je
gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van Chubby Cheeks. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze
voorwaarden is 09-11-2019. Dit privacybeleid beschrijft welke van jouw gegevens door ons
worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij
aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik
beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte
persoonsgegevens.


Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen door te mailen naar
contact@chubby-cheeks.nl


Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten)
opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk
zijn.


Webwinkelsoftware

Jouwweb
Onze website en -winkel is ontwikkeld met software van jouwweb. Persoonsgegevens die je
ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij
gedeeld. jouwweb heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te
bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. jouwweb is op basis van
de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing
van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Jouwweb maakt gebruik van cookies om
technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er
worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Jouwweb behoudt zich het
recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren. jouwweb houdt rekening met de geldende wettelijke
bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.


E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die
geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘schrijf je uit’ link. Als je je daarmee
uitschrijft, ontvang je onze nieuwsbrief niet meer. Je persoonsgegevens worden door
MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere
internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.
MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder
verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik
van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je
betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te
beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens
met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de
bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van
Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet
langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij
maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is
daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen.
PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze
partijen ter beschikking.


Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen
dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt.
Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en
wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment
contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens
worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige
administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding
gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke
verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het
doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres,
webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Chubby Cheeks op grond van een wettelijke verplichting
worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk
onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te
delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel
bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.
Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond
van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
termijn loopt bewaren.


Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene
bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden
verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt
beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens
enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een
ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van
een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en
kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen
onze systemen hanteren.
Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben
op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Ja kan een verzoek met die strekking
doen via een mail naar contact@chubby-cheek.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende
e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze
gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze
gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben
op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die
strekking doen via een mail naar contact@chubby-cheeks.nl. Je ontvangt dan binnen 30
dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben
op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die
strekking doen via een mail naar contact@chubby-cheeks.nl. Je ontvangt dan binnen 30
dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben
op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je
kan een verzoek met die strekking via een mail naar contact@chubby-cheeks.nl. Je ontvangt
dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen
wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou
die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn
verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening
niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan
worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens door of in opdracht van Chubby Cheeks. Als je bezwaar maakt zullen wij
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je
bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij
(laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of
profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit
recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact door een mail
te sturen naar contact@chubby-cheeks.nl


Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw
computer of ander elektronisch apparaat (hierna “computer) plaatst. Doordat een cookie op uw
computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Echter, een cookie kan geen
programma’s starten, virussen verspreiden of wachtwoorden achterhalen.


Wat doen cookies?

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden
geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor
sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die
langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden
uitgelezen. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken
wij die conform onze privacyverklaring.


Cookies op de website van Chubby Cheeks
Via onze websites worden functionele (noodzakelijke) cookies en analytische cookies geplaatst.


Functionele (noodzakelijke) cookies

Bepaalde cookies zijn technisch noodzakelijk om onze websites goed te laten functioneren. Zonder
deze cookies zijn bestellen en elektronisch betalen bijvoorbeeld niet mogelijk. Ook gebruiken we
dergelijke cookies om uw voorkeuren als tekstgrootte, lettertype, taal en locatie op te slaan. Ook
gebruiken wij dergelijke cookies om misbruik van of mogelijke problemen op onze websites op te
sporen, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.
Voor gebruik van functionele (noodzakelijke) cookies die geen of slechts beperkte gevolgen hebben
voor uw privacy is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.


Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen informatie over het bezoekersgedrag op websites, bijvoorbeeld
welke pagina’s u vaak bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen websites en hun navigatie
geoptimaliseerd worden. Deze cookies worden ook gebruikt om bij te houden hoe u op een website
terecht bent gekomen. Van de informatie die wij zo verzamelen worden anonieme statistieken
gemaakt door een daarvoor bedoeld webanalysesysteem. Deze statistieken geven ons inzicht in
bijvoorbeeld hoe vaak onze websites worden bezocht en waar bezoekers de meeste tijd
doorbrengen. Met deze cookies wordt géén informatie bewaard waarmee uw identiteit kan worden
achterhaald.


Advertentie cookies
Op onze website ziet u advertenties. De meeste advertenties slaan cookies op. Op die manier zijn en
blijven de advertenties voor u relevant. Advertenties worden door ons en in sommige gevallen door
derden op onze websites geplaatst.
Dit doen we zodat wij u zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. We kunnen bijvoorbeeld
bijhouden welke advertenties u al hebt gezien en voorkomen dat u steeds dezelfde te zien krijgt.
Behalve wij zijn er andere partijen (zoals mediabureaus en advertentienetwerken) die advertenties
plaatsen op onze websites. Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als tussenpersoon
tussen de eigenaren van websites en adverteerders. Wij hebben beperkte kennis en geen
zeggenschap over deze cookies. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor deze cookies of voor hoe de betreffende aanbieders met de verzamelde
informatie omgaan.


Wilt u geen cookies accepteren?
Chubby Cheeks vraagt haar bezoekers om toestemming voor het plaatsen van prestatie en
functionele cookies. Deze cookies helpen u om makkelijker door onze website te navigeren. Deze
cookies slaan geen privégegevens of wachtwoorden op. Wanneer u geen toestemming geeft voor het
gebruik van cookies kunt u ze op de volgende manier uitschakelen:

Google Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u onze websites bezoekt. Wilt u helemaal geen
cookies meer ontvangen dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt.
Als u het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door uw browser zo in te stellen dat alle
cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u geen gebruik
kunt maken van al onze diensten.


Wijzigen van dit cookie beleid

Dit cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het meest actuele beleid vind u altijd op onze
website. Raadpleeg dit cookiebeleid regelmatig, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent.


Social media buttons

Social media buttons voor sociale media sites van derden worden gebruikt om onze
gebruikers in staat te stellen webpagina's te delen of te bookmarken. We kunnen niet
voorkomen dat deze sites informatie over jou verzamelt. Om te begrijpen hoe sociale media
sites van derden informatie over je activiteiten op onze website en internet gebruiken,
verwijzen we je naar de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van desbetreffende
partijen.


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit
vermeld in deze privacy disclaimer.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je
echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de
wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen
wij je daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

Chubby Cheeks
Akkerend 1-3
9801JP Zuidhorn, Nederland
Email: contact@shubby-cheeks.nl